43%popilasyon ayisyen an se timoun ki poko gen 15 an
5ane edikasyon fòmèl, se sèl sa yon timoun òdinè ann Ayiti fè
20%pwofesè lekòl primè ann Ayiti resevwa fòmasyon fòmèl

De mo sou Anseye Pou Ayiti


Nou kwè chak timoun ka aprann e reyisi, epi nou vle rekrite, fòme, sipòte pwofesè bon jan kalite yo e plase yo nan lekòl kote prezans yo nesesè.
Aprann Plis 

Videyo sou APA 
Edikasyon se yon dwa moun e se bagay pèp ayisyen toujou bay anpil valè, depi lè yo te mete lwa sou lekòl leta an vigè tousuit apre endepandans Ayiti an 1804. Men, sistèm edikasyon ann Ayiti a fè fas ak 2 gwo difikilte: se pa tout timoun ki gen posiblite al lekòl epi kalite sitèm edikasyon manke anpil. Jiskaprezan difikilte sa yo kontinye ap toufe kapasite plizyè jenerasyon timoun ki kite sistèm lekòl la tou mal prepare pou yo angaje tèt yo nèt ale kòm sitwayen ayisyen epi pou yo pote kole nan devlopman peyi a. Difikilte sa yo afekte timoun ki soti nan gwoup sosyo-ekonomik ki ba ak sa yo ki soti nan zòn riral e defavorize ann Ayiti pi plis pase kèk lòt timoun. ANSEYE POU AYITI ap chache transfòme rezilta lekòl Ayiti bay; ki fè, kesyon pou timoun enskri nan lekòl primè san yo pa fini tout klas primè yo, se pa kon sa bagay yo dwe ye ankò pou timoun ki soti nan katye moun ki pa gen gwo manyen.