bnr_about-us

Patenarya Lokal e Entènasyonal

Mouvman òganizayson Anseye Pou Ayiti a vle reyini tout moun – ni ann Ayiti ni nan lòt peyi – pou apiye gran chanjman nan rezilta edikasyon pote pou tout timoun, pandan l ap demanti tout lide ki ta vle fè kwè se povrete yon peyi ki detèmine kapasite li.


Lokal: Lekòl Primè

Anseye Pou Ayiti pral asire ke pwofesè nou yo plase nan lekòl primè nan zòn entèvansyon nou yo kote yo pral gen anpil enpak, amelyore rezilta elèv yo epi bay lavi yo yon lòt direksyon. Pwofesè Anseye Pou Ayiti yo pa anplwaye pou ranplase pwofesè ki deja egziste yo, men pito pou yo ogmante kapasite lekòl ki deja egziste.

Ak ki lekòl lokal APA ap kolabore kounye a?
(Plis pase 50 lekòl pou ane eskolè 2017-2018, nan 5 kominote patnè — Gwomòn, Gonayiv, Mibalè, Boukan Kare & Ench — klike la a pou agrandi kat la)

APA placement map as of Nov 2014

Patenarya entènasyonal ak òganizasyon “Teach For All”:

Depi nan mwa janvye 2015, Anseye Pou Ayiti etabli yon patenarya fòmèl ak òganizasyon “Teach For All”. “Teach For All” se yon rezo entènasyonal ki gen plis pase 30 òganizasyon lokal ki endepandan epi ki gen finansman pa yo epi ki pataje menm vizyon pou kreye plis opòtinite pou moun aprann nan chak peyi yo tabli. Vin pran plis ransèyman sou prensip ki ini tout yon seri òganizasyon k ap travay ansanm nan rezo “Teach For All” la. Pran ransèyman tou sou jan “Teach for All” ede chak òganizasyon kontinye devlope, pou youn ede lòt, pou jan yo kwè toujou gen posiblite pou reyalize nenpòt bagay, epi pou travay ansanm ak sektè prive a ak sektè piblik. Chak òganizasyon fèt yon fason pou sèvi peyi kote li ye a, dapre sa peyi a bezwen, epi ki ann akò ak kilti peyi a.

Mèsi Tout Patnè Nou Yo!

“Men anpil, chay pa lou”
LogosFeb2015