bnr_about-us

Ekip nou an

Poto mitan òganizasyon Anseye Pou Ayiti a se yon gwoup estwòdinè ki fòme ak konseye, volontè, epi ki gen plizyè kolaboratè. Tanpri li sa ki make pi ba la a pou w kab ranseye w sou ekip ak konsèy administrasyon nou genyen kounye a. Se ak kè kontan nou va mete nouvo ransèyman ofiramezi n ap pwogrese.


NP_EG_headshot Nedgine Paul Deroly se co-fondatè e Prezidan Direktè Jeneral òganizasyon Anseye Pou Ayiti. Anseye Pou Ayiti ap chache amelyore rezilta ansèyman nan zòn riral e defavorize yo ann Ayiti, nan ankouraje bon jan travay pwofesè ak reyisit elèv. Nedgine gen esperyans nan sektè òganizasyon byenfezans sitou nan kesyon ankouraje opòtinite edikatif egalego pou tout timoun. Nedgine fèt Ayiti, li kite Ayiti pou l al rete oz Etazini pandan li te tou piti li te toujou okipe wòl lidè nan pwogram sèvis kominotè ak pwogram devlopman jèn moun, sitou nan kominote ayisyen Stamford ak Norwalk, CT. Ansyen wòl li te okipe nan pwogram Achievement First, Dyosèz Episkopal Connecticut la, ak nan pwogram WoldTeach se te administre rekritman, oryantasyon anplwaye, pwogram leson, ak responsablite administrasyon, ansanm ak preparasyon yon pwogram pou direktè lekòl al fè estaj nan kèk lekòl. Nedgine te travay pou Partners In Health (Zanmi Lasante). Sa li te fè se administre pwogram oryantasyon nouvo anplwaye, avantaj travay la bay anplwaye, ak planifikasyon anplwaye pou ekip òganizasyon an k ap travay nan tout peyi a—epitou li te youn nan moun ki te prepare fòmasyon an jesyon e anime fòmasyon sa yo pou plis pase 150 anplwaye, sitou ann Ayiti. Li te òganize seminè fòmasyon pwofesè epi li te mennen bon jan rechèch sou aspè istorik, kiltirèl e sosyo-ekonomik ki kontribye nan sistèm edikasyon ann Ayiti a. Nedgine genyen diplòm Lisans li (B.A.) ann Istwa nan Yale College epi li fè Metriz li (Ed.M.) nan Politik Entènasyonal ann Edikasyon nan Harvard Graduate School of Education. An 2014, òganizasyon Echoing Green te nonmen li pami pi gran envantè sosyal entènasyonal e Forbes Magazine chwazi li kòm “30 Under 30” antreprenè sosyal nan mond la an 2016. Afè mete tèt ansanm avèk lòt moun, se aktivite li renmen anpil anpil, pou li kontinye pousuiv gwo angajman li pran pou li mete opòtinite edikasyon adispozisyon plis moun ann Ayiti.
NP_EG_headshot

Fenel Pierre se Direktè Fòmasyon nan òganizasyon Anseye Pou Ayiti. Fenel te fèt nan zòn latibonit e li se yon benefisyè nan pwogram Fulbright la. Ann Ayiti, li fè etid inivèsitè li nan Ekòl Nòmal Siperyè. Ozetazini, li etidye anglè nan “Ohio University” avan l t al fè yon Metriz nan edikasyon nan inivèsite ki rele Ekòl Entènasyonal pou Fòmasyon (“School for International Training”). Li gen plis pase ven (20) lane eksperyans nan sektè edikasyon an. Li te travay nan SOS Vilaj pou Timoun, Konpasyon Entènasyonal, Pwogram Lidèship ak Edikasyon Ayisyen (HELP) epi nan Inivèsite Leta Ayisyen. Fenel te òganize anpil atelye fòmasyon avèk “Anseyan San Fwontyè” preske nan tout peyi a pou anseyan lekòl primè ak segondè epi moun k ap dirije lekòl tou sou tèm: “Ranfòse kapasite pou ansèyman ak aprantisaj.” Lidèship Fenel an Ayiti, eksperyans li kòm edikatè e pwofesè nan domèn devlopman timoun, ekspètiz li nan fasilitasyon ak sipò li bay pèmèt gen yon kokennchenn diferans nan lavi pwofesyonèl anpil pwofesè e sa vinn fè gen anpil opòtinite nan domèn edikasyon pou jèn an Ayiti. Fenel benefisye 3 bous detid – kounyea li deside pou l travay nan peyi l, espesyalman pou l ede timoun soti nan mizè atravè ledikasyon. Se yon plezi pou Fenel pou l fè pati mouvman sa a poul ka ede timoun jwenn bon jan edikasyon pandan l ap ede pwofesè yo amelyore pèfòmans yo epi tou ede elèv yo reyisi.
NP_EG_headshot

Mario Joseph se Direktè Anbasadè & Patenarya nan Anseye Pou Ayiti. Li te fèt Pòtoprens. Li fè etid inivèsitè li nan Lekòl Nòmal Siperyè, Inivèsite Leta a, ann Ayiti nan Depatman Lang. Li se yon benefisyè nan pwogram UIELP (Undergraduate Intensive English Language Program) kote li te pase 2 mwa nan aprann plis anglè nan Inivèsite “St Michael’s College” nan Vermont, Etazini. Li se yon benefisyè tou nan Program CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ann Espay nan Inivèsite Jaume I (Universidad Jaume I) nan Castellón kote li te kòmanse yon metriz nan Kowoperasyon pou Devlopman. Li te travay nan Konpasyon Entènasyonal (Compassion International), nan Pwogram Pawas Sè nan Amerik la (Parish Twining Program of the Americas), nan Fondasyon Jeff Chérubin Domond, nan Dlo Pwòp pou Mond lan (Pure Water for the World), e li te ansenye anglè ak espanyòl nan Lise Jilyen Remon (Lycée Julien Raymond) nan Benè, Sidès Ayiti. Misyon APA a se youn nan motivasyon l paske li dakò pou tout timoun gen bon jan anseyan pou yo ka aprann pi byen e prepare yo pou lavi yo demen.
NP_EG_headshot

Marie-Michèle Montout se Kòdonatris Rekritman ak Seleksyon nan Anseye Pou Ayiti. Li te fet Miragwàn nan depatman Nip. Li te fe etid li nan inivèsite Kiskeya Nan Fakilte Syans Edikasyon. Li te yon benefisyè yon pwogram bous ekselans ki rele HELP. Kounya lap etidye syans ekonomik nan UPAG. Li te travay nan Office Nasyonal Idantifikasyon (ONI) nan pòs operatè sezi, li te fe yon lot eksperyans nan Pwogram Lidèship ak edikasyon Ayisyen (HELP) Kom kòdonatris rekritman epi konseye pou etidyan. Pandan anpil tan, li tap gade nan ki sitiyasyon sistem edikatif Ayisyen an ap evolye sitou nan nivo ki pi ba yo, sa te fel reflechi anpil. Rankont li ak Anseye Pou Ayiti se yon yon gwo opòtinite li genyen pou ede ameliore sistem Nan rekrite moun ki gen menm vizyon ak APA pou pote chanjman nou swete pou aprenan yo ak pou peyi nou. Yon bon jan edikasyon se yon dwa imen tout timoun dwe genyen kelkeswa kote li ye nan peyi a.
NP_EG_headshot

Isaac Israel se Coach Pedagojik nan Anseye Pou Ayiti. Li fèt nan vil Senmak, nan rejyon Latibonit. Li fè etid li nan inivèsitè Jean Price Mars, kote l ap travay sou lisans li nan syans edikasyon. Li gen anviwon sizan nan ansèyman nan nivo primè ak segondè. Israël te patisipe nan pwogram “Ranfòse Kapasite pou Ansèyman ak Aprantisaj” ke òganizasyon “Anseyan San Fwontyè” te òganize epi OEA (òganizasyon Eta Ameriken) te finanse. Travay li se akonpanye anseyan-lidè yo nan domèn pedagoji. Li travay tou ak plizyè òganizasyon lokal nan Senmak. Li se responsab relasyon piblik nan òganizasyon lokal ki rele ODAEBA ki espesyalize l nan ede timoun ki defavorize yo. Israël kontan pou l travay pou Anseye Pou Ayiti pou l ede plis timoun reyisi lekòl, pandan l ap sipòte e akonpanye ansèyan-lidè yo pou yo ka rive bay bon jan ansèyman pou nou ka rive devlope peyi nou.
SAsma

Samuel Asma se Coach Pedagojik nan Anseye Pou Ayiti. Li te fèt Pòtoprens. Li fè etid inivèsitè li nan Lekòl Nòmal Siperyè, Depatman lang, epi Fakilte etnoloji ,Depatman sikoloji ,Inivèsite Leta a, ann Ayiti. Li te travay nan Techo kòm tradiktè isit an Ayiti (Un techo para mí país), nan Pwogram Lidèchip ak Edikasyon Ayisyen (HELP) kòm konseye etidyan , epi li te ansenye anglè ak espanyòl nan Lise san senkantenè nan pòtoprens (Lycée du cent cinquantenaire ) . Li pataje vizyon ak misyon APA a, kote li kwè tout timoun nan kat kwen peyi a dwe jwèn yon bon jan edikasyon ki dwe fè yo vin moun yo reve ye a. Menm jan ak tout moun, li wè motè devlopman ki se edikasyon peyi an malad anpil. Men ak APA, n ap rive fè yon pa an avan.
NP_EG_headshot

Prusta Phimerlus se Coach Pedagojik nan Anseye Pou Ayiti. Prusta fèt nan yon lokalite ki rele Moulen, seksyon kominal Gwomòn. Aprè etid klasik li, li te rantre nan lekòl komès Moris Laròch (Maurice Laroche ) kote l te etidye kontabilite. Prusta te kòmanse fè ekperyans nan edikasyon kote li t ap anseye nan yon sant alfabetizasyon. Aprè sa, li vin travay nan menm etablisman sa a nan yon lekòl fondamental nan klas dezyèm ane. Li te vin santi li gen plis lanmou pou edikasyon pandan li nan domèn nan e li te santi yon nesesite pou li gen plis fòmasyon. Se konsa, nan lane 2009, li te enskri nan inivèsite UNAP pou l te etidye syans edikasyon. Pandan l Gwòmon, li te pran 2 lane fòmasyon avèk CARE. Aprè sa li te pran fòmasyon ak Anseyan San Fwontyè (Teachers Without Borders). Pandan li t ap etidye administrasyon eskolè nan IHFOSED (Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Education), Prusta te direktris pedagojik nan kolèj ELIM Gonayiv. Malgre eksperyans sa yo, se avèk fòmasyon APA a li vin konprann ke tout timoun kapab aprann e tout timoun kapab reyisi. Kounyeya li gradye nan pwogram APA a kom anbasadè, Prusta santi l kontan e fyè pou li retounen al travay lakay li, nan kominote l, kòm coach pedagojik nan Anseye Pou Ayiti pou l ede chak timoun nan fason pa l jwenn bon jan ledikasyon jan APA swete l la.
NP_EG_headshot

Jean Dioumy Saint-Villier se Coach Pedagojik nan Anseye Pou Ayiti. Li te yon rekrite pwogram Anseye Pou Ayiti a, li vin Anseyan-Lidè anplis de Anbasadè apre gradyasyon l avèk kowòt 2015. Li te fèt Pòtoprens. Li fè etid inivèsitè li nan « Lekòl Nasyonal Ar yo » seksyon Mizik epi nan CRECH kote li etidye Syans Ledikasyon. Li komanse travay nan domèn ledikasyon depi lè l te gen 16 lane kòm Pè edikatè nan yon pwogram pou anpeche jèn adolesan Ayisyen yo pa atrape maladi SIDA, pa tonbe ansent san yo pat vle sa, epi proteje tèt yo an gwo kont tout maladi ki tap oblije yo kite lekol. Li kwè e makonnen ak vizyon epi Misyon Anseye Pou Ayiti, sa ki te enspire l yon mizik espesyal pou òganizasyon an “APA li papa!” ki rezime kisa mouvman Anseye Pou Ayiti a vin pote kom medikaman pou sistèm edikatif nou an kap soufri sa fè lontan.

Anseye Pou Ayiti Advisory Board

Jean-Claude Brizard (Chair)
Cross & Joftus, Partner & Vice President

Belinda Clerisme (Treasurer)
Financial Planning & Strategy Consultant

Reny Diaz Arango
Vice President of Multiplatform Insights & Development at NBCUniversal Telemundo Enterprises

Patrick Dessources
Root Capital, Haiti Financial Advisory Services Coordinator

T. Morgan Dixon
GirlTrek, Co-Founder & CEO

Julie Kennedy
Kinesis Group, Founder & CEO

Alexandra Morgan-Kisarale
Dimagi, Inc., Program Analyst

Ivanley Noisette
Human Rights Advocate

Guerschmide Saint-Ange
New York City Department of Education, Director of Oversight, Governance & Finance

Valda Valbrun
CEO and Founder, The Valbrun Consulting Group

NP_EG_headshot