carousel-svg
43%popilasyon ayisyen an se timoun ki poko gen 15 an
5ane edikasyon fòmèl, se sèl sa yon timoun òdinè ann Ayiti fè
20%pwofesè lekòl primè ann Ayiti resevwa fòmasyon fòmèl

De mo sou Anseye Pou Ayiti


Anseye Pou Ayiti se yon nouvo jenerasyon lidè sivik k ap bay lidèchip transfomasyonèl la fom e fè pledwari pou tout timoun jwenn yon menm nivo edikasyon ann Ayiti. Nou vle kreye yon enpak sou lavi 20,000 lidè sivik nan 2020.
Aprann Plis 
ANSEYE POU AYITI rekrite & ekipe yon rezo anseyan-lidè ann Ayiti pou lekòl fondamantal pou transfòme sal klas e kominote nou yo. N ap devlope yon mouvman lidè sivik k ap fè pledwari pou tout timoun jwenn bon jan kalite edikasyon. Atravè chanjman nan sal klas anseyan-lidè nou yo, n ap transfòme kominote nou yo. Sa nou vle pou sosyete nou an, n ap kòmanse transfòmasyon sa nan lekòl yo. Nou valorize kilti, koutim & kominote, epi n ap travay pou nou ofri yon lòt modèl lidèchip k ap travay nan tèt ansanm pou nou reyisi ansanm. N ap envesti nan yon nouvo jenerasyon sitwayen.