Ekip nou an

Poto mitan òganizasyon Anseye Pou Ayiti a se yon gwoup estwòdinè ki fòme ak konseye, volontè, epi ki gen plizyè kolaboratè. Tanpri li sa ki make pi ba la a pou w kab ranseye w sou ekip ak konsèy administrasyon nou genyen kounye a. Se ak kè kontan nou va mete nouvo ransèyman ofiramezi n ap pwogrese.


NP_EG_headshot Nedgine Paul Deroly se co-fondatè e Prezidan Direktris Jeneral òganizasyon Anseye Pou Ayiti. Anseye Pou Ayiti ap chache amelyore rezilta ansèyman nan zòn riral e defavorize yo ann Ayiti, nan ankouraje bon jan travay pwofesè ak reyisit elèv. Nedgine gen esperyans nan sektè òganizasyon byenfezans sitou nan kesyon ankouraje opòtinite edikatif egalego pou tout timoun. Nedgine fèt Ayiti, li kite Ayiti pou l al rete oz Etazini pandan li te tou piti li te toujou okipe wòl lidè nan pwogram sèvis kominotè ak pwogram devlopman jèn moun, sitou nan kominote ayisyen Stamford ak Norwalk, CT. Ansyen wòl li te okipe nan pwogram Achievement First, Dyosèz Episkopal Connecticut la, ak nan pwogram WorldTeach se te administre rekritman, oryantasyon anplwaye, pwogram leson, ak responsablite administrasyon, ansanm ak preparasyon yon pwogram pou direktè lekòl al fè estaj nan kèk lekòl. Nedgine te travay pou Partners In Health (Zanmi Lasante). Sa li te fè se administre pwogram oryantasyon nouvo anplwaye, avantaj travay la bay anplwaye, ak planifikasyon anplwaye pou ekip òganizasyon an k ap travay nan tout peyi a—epitou li te youn nan moun ki te prepare fòmasyon an jesyon e anime fòmasyon sa yo pou plis pase 150 anplwaye, sitou ann Ayiti. Li te òganize seminè fòmasyon pwofesè epi li te mennen bon jan rechèch sou aspè istorik, kiltirèl e sosyo-ekonomik ki kontribye nan sistèm edikasyon ann Ayiti a. Nedgine genyen diplòm Lisans li (B.A.) ann Istwa nan Yale College epi li fè Metriz li (Ed.M.) nan Politik Entènasyonal ann Edikasyon nan Harvard Graduate School of Education. An 2014, òganizasyon Echoing Green te nonmen li pami pi gran envantè sosyal entènasyonal, Forbes Magazine chwazi li kòm “30 Under 30” antreprenè sosyal nan mond la an 2016, epi li chwazi pou premye kowòt pwogram lidèchip Fondasyon Obama an 2018. Afè mete tèt ansanm avèk lòt moun, se aktivite li renmen anpil anpil, pou li kontinye pousuiv gwo angajman li pran pou li mete opòtinite edikasyon adispozisyon plis moun ann Ayiti.
NP_EG_headshot Fenel Pierre se Direktè Developman Pwofesyonèl nan Anseye Pou Ayiti. Fenel te fèt nan zòn latibonit e li se yon benefisyè nan pwogram Fulbright la. Ann Ayiti, li fè etid inivèsitè li nan Ekòl Nòmal Siperyè. Ozetazini, li etidye anglè nan “Ohio University” avan l t al fè yon Metriz nan edikasyon nan inivèsite ki rele Ekòl Entènasyonal pou Fòmasyon (“School for International Training”). Li gen plis pase ven (20) lane eksperyans nan sektè edikasyon an. Li te travay nan SOS Vilaj pou Timoun, Konpasyon Entènasyonal, Pwogram Lidèship ak Edikasyon Ayisyen (HELP) epi nan Inivèsite Leta Ayisyen. Fenel te òganize anpil atelye fòmasyon avèk “Anseyan San Fwontyè” preske nan tout peyi a pou anseyan lekòl primè ak segondè epi moun k ap dirije lekòl tou sou tèm: “Ranfòse kapasite pou ansèyman ak aprantisaj.” Lidèship Fenel an Ayiti, eksperyans li kòm edikatè e pwofesè nan domèn devlopman timoun, ekspètiz li nan fasilitasyon ak sipò li bay pèmèt gen yon kokennchenn diferans nan lavi pwofesyonèl anpil pwofesè e sa vinn fè gen anpil opòtinite nan domèn edikasyon pou jèn an Ayiti. Fenel benefisye 3 bous detid – kounyea li deside pou l travay nan peyi l, espesyalman pou l ede timoun soti nan mizè atravè ledikasyon. Se yon plezi pou Fenel pou l fè pati mouvman sa a poul ka ede timoun jwenn bon jan edikasyon pandan l ap ede pwofesè yo amelyore pèfòmans yo epi tou ede elèv yo reyisi.
NP_EG_headshot Marie-Michèle Montout se Direktris Rekritman ak Seleksyon nan Anseye Pou Ayiti. Li te fet Miragwàn nan depatman Nip. Li te fe etid li nan inivèsite Kiskeya Nan Fakilte Syans Edikasyon. Li te yon benefisyè yon pwogram bous ekselans ki rele HELP. Kounya lap etidye syans ekonomik nan UPAG. Li te travay nan Office Nasyonal Idantifikasyon (ONI) nan pòs operatè sezi, li te fe yon lot eksperyans nan Pwogram Lidèship ak edikasyon Ayisyen (HELP) Kom kòdonatris rekritman epi konseye pou etidyan. Pandan anpil tan, li tap gade nan ki sitiyasyon sistem edikatif Ayisyen an ap evolye sitou nan nivo ki pi ba yo, sa te fel reflechi anpil. Rankont li ak Anseye Pou Ayiti se yon yon gwo opòtinite li genyen pou ede ameliore sistem Nan rekrite moun ki gen menm vizyon ak APA pou pote chanjman nou swete pou aprenan yo ak pou peyi nou. Yon bon jan edikasyon se yon dwa imen tout timoun dwe genyen kelkeswa kote li ye nan peyi a.
NP_EG_headshot Isaac Israel se Asistan Direktè (depatman Devlopman Pwofesyonèl) nan Anseye Pou Ayiti. Li fèt nan vil Senmak, nan rejyon Latibonit. Li fè etid li nan inivèsitè Jean Price Mars, kote l ap travay sou lisans li nan syans edikasyon. Li gen anviwon sizan nan ansèyman nan nivo primè ak segondè. Israël te patisipe nan pwogram “Ranfòse Kapasite pou Ansèyman ak Aprantisaj” ke òganizasyon “Anseyan San Fwontyè” te òganize epi OEA (òganizasyon Eta Ameriken) te finanse. Travay li se akonpanye anseyan-lidè yo nan domèn pedagoji. Li travay tou ak plizyè òganizasyon lokal nan Senmak. Li se responsab relasyon piblik nan òganizasyon lokal ki rele ODAEBA ki espesyalize l nan ede timoun ki defavorize yo. Israël kontan pou l travay pou Anseye Pou Ayiti pou l ede plis timoun reyisi lekòl, pandan l ap sipòte e akonpanye ansèyan-lidè yo pou yo ka rive bay bon jan ansèyman pou nou ka rive devlope peyi nou.
NP_EG_headshot Prusta Phimerlus se Coach nan Anseye Pou Ayiti. Prusta fèt nan yon lokalite ki rele Moulen, seksyon kominal Gwomòn. Aprè etid klasik li, li te rantre nan lekòl komès Moris Laròch (Maurice Laroche ) kote l te etidye kontabilite. Prusta te kòmanse fè ekperyans nan edikasyon kote li t ap anseye nan yon sant alfabetizasyon. Aprè sa, li vin travay nan menm etablisman sa a nan yon lekòl fondamental nan klas dezyèm ane. Li te vin santi li gen plis lanmou pou edikasyon pandan li nan domèn nan e li te santi yon nesesite pou li gen plis fòmasyon. Se konsa, nan lane 2009, li te enskri nan inivèsite UNAP pou l te etidye syans edikasyon. Pandan l Gwòmon, li te pran 2 lane fòmasyon avèk CARE. Aprè sa li te pran fòmasyon ak Anseyan San Fwontyè (Teachers Without Borders). Pandan li t ap etidye administrasyon eskolè nan IHFOSED (Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Education), Prusta te direktris pedagojik nan kolèj ELIM Gonayiv. Malgre eksperyans sa yo, se avèk fòmasyon APA a li vin konprann ke tout timoun kapab aprann e tout timoun kapab reyisi. Kounyeya li gradye nan pwogram APA a kom anbasadè, Prusta santi l kontan e fyè pou li retounen al travay lakay li, nan kominote l, kòm coach pedagojik nan Anseye Pou Ayiti pou l ede chak timoun nan fason pa l jwenn bon jan ledikasyon jan APA swete l la.
NP_EG_headshot Jean Dioumy Saint-Villier se Coach nan Anseye Pou Ayiti. Li te yon rekrite pwogram Anseye Pou Ayiti a, li vin Anseyan-Lidè anplis de Anbasadè apre gradyasyon l avèk kowòt 2015. Li te fèt Pòtoprens. Li fè etid inivèsitè li nan « Lekòl Nasyonal Ar yo » seksyon Mizik epi nan CRECH kote li etidye Syans Ledikasyon. Li komanse travay nan domèn ledikasyon depi lè l te gen 16 lane kòm Pè edikatè nan yon pwogram pou anpeche jèn adolesan Ayisyen yo pa atrape maladi SIDA, pa tonbe ansent san yo pat vle sa, epi proteje tèt yo an gwo kont tout maladi ki tap oblije yo kite lekol. Li kwè e makonnen ak vizyon epi Misyon Anseye Pou Ayiti, sa ki te enspire l yon mizik espesyal pou òganizasyon an “APA li papa!” ki rezime kisa mouvman Anseye Pou Ayiti a vin pote kom medikaman pou sistèm edikatif nou an kap soufri sa fè lontan.
NP_EG_headshot Nadège Blanchard se Coach nan Anseye Pou Ayiti. Li fèt nan seksyon Lawòy, komin Laskawobas nan depatman Sant. Li te kòmanse anseye depi lè l te tou piti kote l te konn reyini tout timoun nan lokalite a pou bay leson chak aprè midi. Plis l ap grandi se plis l ap renmen metye a. Se konsa lè l tèmine etid klasik li, li rantre fòmèlman nan edikasyon nan lane 2011 kote l t ap anseye nan lekòl Bon Bèje Kanj kòm ranplasan. Aprè sa li vin anseyan titilè nan lekòl Bon Samariten Sarazen. Li rantre nan Lekòl Nòmal Enstititè pou l dekwoche yon diplòm. Nan lane 2016 li vin rankontre Anseye Pou Ayiti. Kòm Kotch pou Anseye Pou Ayiti, l ap kontinye travay pou tout timoun an Ayiti rive jwenn yon edikasyon de kalite.
NP_EG_headshot Emmanuel Alexandre se Coach nan Anseye Pou Ayiti. Li fèt Gwomòn. Mwen fè etid primè mwen Lise Fris Pyèlwi Pòtoprens pou m fini etid fondamantal ak segondè mwen nan Gwomòn. An 2015, mwen kòmanse etidye Syans Ledikasyon nan “Centre Universitaire Polytechnique d’Haiti (CUPH)”. Mwen antre nan ansèyman nan lane 2004. An 2016 mwen antre nan pwogram APA a, se la mwen konprann ansèyman dwe fèt yon lòt jan. APA vin banm plis teknik ak metòd pou m anseye e montre m chak timoun dwe gen menm kantite chans pou yo reyisi. Kouneya m ap travay kòm Kotch nan kominote lakay mwen, pou m pote touch pa m, pou tout timoun jwenn yon bon ledikasyon.
NP_EG_headshot Rolf-Phanel Soulouque se Asistan nan Depatman Anbasadè ak Patenyarya nan Anseye Pou Ayiti. Li fèt Boukan Kare. Li te etidye Syans Edikasyon nan Inivèsite Otonòm Pòtoprens avèk yon espesyalite nan Kominikasyon. Li te konn travay nan Lekòl Sen Timote lè li te nan klas segond. Li te rekrite nan Anseye Pou Ayiti nan ane 2016, e li te travay Ench pandan de zan. Rèv li se wè yon jou tout anseyan ann Ayiti anseye konpetans olye yo sèlman anseye matyè. Menm jan mond la ap evolye se konsa lekòl yo tou yo bezwen evolye pou ansèyman an fèt yon fason ki apwopriye pou devlopman peyi nou.

Anseye Pou Ayiti Advisory Board

Jean-Claude Brizard (Chair) Deputy Director, Bill & Melinda Gates Foundation Reny Diaz Arango Vice President of Multiplatform Insights & Development at NBCUniversal Telemundo Enterprises Patrick Dessources Haiti Financial Advisory Services Coordinator, Root Capital T. Morgan Dixon Co-Founder & CEO, GirlTrek Julie Kennedy Founder & CEO, Kinesis Group Alexandra Morgan-Kisarale Program Analyst, Dimagi, Inc. Ivanley Noisette Human Rights Advocate Guerschmide Saint-Ange Director of Oversight, Governance & Finance, New York City Department of Education Valda Valbrun CEO and Founder, The Valbrun Consulting Group NP_EG_headshot