carousel-svg

Kowòt 2017

Alexis Feddy-Nov

ALEXIS Feddy-Nov
Ench

“Mwen pare pou m vini yon anseyan-lidè paske m vle fè pwomosyon pou sistèm edikatif nou an epi amelyore tèt mwen antan ke anseyan de kalite.”
Alphonse Pierre Dewenty

ALPHONSE Pierre Dewenty
Mibalè

“Misyon Anseye Pou Ayiti a enpòtan paske l ap goumen pou yon edikasyon sèn, pou gen yon amelyorasyon nan edikasyon espesyalman nan zòn defavorize yo kote edikasyon pa gen gwo enpòtans.”
Bernard Angelot

BERNARD Angelot
Gonayiv

“Misyon Anseye Pou Ayiti enpòtan paske li baze sou konpetans anseyan yo pou ede yo amelyore pou kapab gen anpil timoun ki reyisi tout patou tout kote.”
CAMILLE Julio

CAMILLE Julio
Mibalè

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske mwen vle enplike m davantaj nan transfòmasyon kominote m epi ankouraje yon edikasyon de kalite ak devlopman an favè tout timoun an Ayiti.”
Castellan Samedson

CASTELLAN Samedson
Gonayiv

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske mwen pasyone pou m pote sipò mwen nan amelyorasyon sistèm edikatif ayisyen an.”
Contraire Raymond

CONTRAIRE Raymond
Mibalè

“Mwen vle vin yon anseyan de kalite paske mwen renmen anseye e mwen kwè chanjman sa a ap posib gras ak kolaborasyon m ap pote bay ak mouvman sa.”
Dolcin Theodore

DOLCIN Theodore
Ench

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske mwen vle yon transfòmasyon nan sistèm edikatif la ann Ayiti pou peyi a devlope.”
Dor Mukens 2

DOR Mukens
Gwomòn

“Mwen pare pou vini yon anseyan-lidè paske mwen vle pote sipò mwen nan gwo batay sa APA angaje li.”
Dorcely Kerril

DORCELY Kerril
Gonayiv

“Misyon Anseye Pou Ayiti enpòtan paske l ap kontribye a reyisit elèv y ak fòmasyon anseyan.”
Dorneval Robinson

DORNEVAL Robinson
Gonayiv

“Kòm anseyan, mwen vle bay patisipasyon m nan yon bon edikasyon ki egal pou tout moun.”
Francique Alindade

FRANCIQUE Alindade
Gonayiv

“Misyon Anseye Pou Ayiti a enpòtan paske l ap vini pote chanjman nan sistèm edikatif ayisyen an ni pou anseyan ni pou elèv yo.”
Gabriel Angelo

GABRIEL Angelo
Mibalè

“Missyon APA enpòtan paske se yon travay ki jis e ki nòb, paske edike yon pèp se redwi delenkans jivenil pou Ayiti ka pouse pi devan gras a edikasyon.”
Guerisma Eliotte

GUERISMA Eliotte
Gonayiv

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske mwen vle patisipe nan devlopman peyi m pa mwayen edikasyon.”
Guillaume Jeancelot

GUILLAUME Jeancelot
Mibalè

“Mwen vle vin yon anseyan de kalite paske m enfliyanse pa mouvman Anseye Pou Ayiti a epi kòm mwen deja yon lidè mwen vle pote kontribisyon nan ede peyi m.”
Innocent Bentia

INNOCENT Bentia
Gonayiv

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske a travè tout fòmasyon APA ap bay, m ap kapab mete konpetans mwen nan sèvis aprenan yo pou yo kapab vini lidè tout bon.”
Jean Frantz

JEAN Frantz
Mibalè

“Misyon Anseye Pou Ayiti a enpòtan paske li vize yon chanjman reyèl nan peyi nou pandan l ap priyorize bay menm chans pou tout timoun reyisi.”
Jean Lucita

JEAN Lucita
Gwomòn

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske mwen wè nan anseyan-lidè yon chanjman nòmal ni pou li, ni pou elèv yo. Mwen vle pote kole pou m ka pi djanm ak APA.”
Jean Paul Carlene

JEAN PAUL Carlène
Gonayiv

“Misyon Anseye Pou Ayiti a enpòtan paske li vize transfòme yon kominote pou yon demen miyò paske jèn nou yo ap gen aksè ak bon jan edikasyon.”
Jean Phabiana

JEAN Phabiana
Gonayiv

“Mwen pare pou m vini yon anseyan-lidè pou m ka patisipe nan chanjman ak devlopman peyi m pou aprenan-lidè yo konn vale peyi a, kilti nou ak koutim nou yo.”
Joachim Jackson

JOACHIM Jackson
Mibalè

“Misyon Anseye Pou Ayiti a enpòtan paske li vize ranfòse sistèm edikatif ayisyen pandan l ap ede li devlope potansyèl li pou l ka itil tèt li, zòn li e rive chanje peyi li.”
Joseph Ruth

JOSEPH Ruth
Mibalè

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske mwen vle pou tout timoun defavorize yo gen menm kalite edikasyon ak tout lòt timoun yo san okenn limit.”
Laine Makenson

LAINE Makenson
Mibalè

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske m konsyan gen pwoblèm edikasyon ann Ayiti. Kòm yon sitwayen, mwen vle kontribye ak mouvman APA pou fòme nouvo lidè pou peyi a.”
Lamarre Julnor

LAMARRE Julnor
Mibalè

“Mwen pare pou vini yon anseyan-lidè paske mwen kwè mwen kapab kontribye nan yon transfòmasyon sosyal, ak bon jan edikasyon de baz kote tout timoun ap gen menm chans pou yo reyisi.”
Laurency Paul Henly

LAURENCY Paul Henly
Mibalè

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske antan ke Ayisyen se yon devwa pou m kontribye nan tout inisyativ ki vize yon chanjman dirab pou yon nouvèl Ayiti.”
Medina Emmano

MEDINA Emmano
Gonayiv

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske m ta renmen kontribye nan chanjman APA ap pwone a ki pral fè peyi nou an soti nan abim li ye la.”
Michel Jonathan

MICHEL Jonathan
Gonayiv

“Mwen vle vin yon anseyan-lidè paske mwen ta renmen kontribye ak tout fòs mwen nan kite yon eritaj de kalite pou aprenan m yo, peyi mwen ak kominote m.”
Oxilas Esther

OXILAS Esther
Gonayiv

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè de kalite k ap fòme aprenan-lidè k ap vin kontribye nan chanjman peyi a.”
Pharelus Camiel

PHARELUS Camiel
Gonayiv

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske m santi m konsène nan degradasyon sistèm edikatif nou an.”
Pierre Bendjimy

PIERRE Bendjimy
Mibalè

“Mwen pare pou vini yon anseyan-lidè paske m ta renmen patisipe nan chanjman peyi mwen e kite yon eritaj nòb pou Ayiti.”
Pierre Jean Renault

PIERRE Jean Renault
Gonayiv

“Mwen pare pou m vini yon anseyan-lidè paske mwen vle pote apwi mwen pou jenerasyon k ap vini kapab resevwa bon jan edikasyon.”
Pierre Jodelin

PIERRE Jodelin
Gonayiv

“Misyon Anseye Pou Ayiti a enpòtan paske li gen pou objektif chanje mantalite timoun yo k ap viv nan milye defavorize yo pou yo kapab vin lidè k ap transfòme peyi yo.”
Pierre-Jules Bensy

PIERRE-JULES Bensy
Gwomòn

“Mwen pran angajman sa pou nou transfòme lavi elèv yo, pou nou transfòme peyi nou.”
Saint Hilaire Junette

SAINT-HILAIRE Junette
Gonayiv

“Misyon Anseye Pou Ayiti a enpòtan paske l ap ede anseyan yo vin lidè atravè fòmasyon l ap bay ki pral kontribye ak yon nouvèl edikasyon pou timoun yo.”
Seus Seresse

SEUS Seresse
Gwomòn

“Mwen pare pou m vini yon anseyan-lidè paske mwen kwè ansèyman kapab pote transfòmasyon pandan n ap pwone bon jan edikasyon k ap pote chanjman ak inovasyon.”
Sineus Mesilien

SINEUS Mesilien
Mibalè

“Mwen pare pou m vini yon anseyan-lidè paske misyon APA menm ak rèv mwen te genyen pou wè tout timoun, nenpòt kote yo ye nan peyi a, jwenn bon jan edikasyon pou yo ka itil peyi a demen.”
Sylvain Erick

SYLVAIN Erick
Gwomòn

“Mwen pare pou m vini yon anseyan-lidè paske m yon sitwayen peyi m ki vle pote kontribisyon pa m nan devlopman peyi m sou plan edikatif.”
Tanis Guy-Max

TANIS Guy-Max
Ench

“Mwen vle vin yon anseyan modèl, yon vrè lidè ki konnen e k ap pwone yon meyè kalite edikasyon pou tout moun.”
Tibe Sages

TIBE Sages
Mibalè

“Mwen pare pou m vin yon anseyan-lidè paske m vle pote kontribisyon pa m nan pwosesis chanjman sa e devlope kominote mwen.”