carousel-svg

Kowòt 2015

Anousse PROSPERE

Anousse PROSPERE
Gwo Mòn

“Mwen kanpe avèk APA kòm yon anseyan-lidè non sèlman pou amelyore sistèm edikasyon an men tou pou prepare sitwayen lidè ki gen sans responsablite epi ki gen kapasite, pou fè tèt yo vanse kòm lidè pou zòn pa yo epi pou peyi nou an.”
Benjamin Auguste

Benjamin AUGUSTE
Gwo Mòn

“Sistèm edikasyon ann Ayiti a bezwen gason ak fi ki vle chanjman. Mwen pare pou m patisipe nan chanjman sa a.”
Chimène SOREL

Chimène SOREL
Gwo Mòn

“Nou dwe bay edikasyon valè. Se deja rèv mwen pou m travay kòm yon bon jan anseyan-lidè.”
Cubano EDOUARD

Cubano EDOUARD
Gwo Mòn

“Mwen pare pou m travay kòm yon anseyan-lidè paske mwen ta vle, mwen vle e m ap vle pou yon misyon tankou pa Anseye Pou Ayiti a mache pou sistèm edikasyon peyi nou an.”
Fragilus Cyley Sanandieu

Cyley Fragilus SANANDIEU
Gwo Mòn

“Mwen kwè nan misyon APA a, e mwen vle ogmante konpetans mwen kòm yon bon kalite anseyan-lidè epi mwen vle kontinye fè pwogrè ti pa ti pa anndan sistèm edikasyon an.”
Dieudonné PHILOGENE

Dieudonné PHILOGENE
Gonayiv

“Mwen pare pou m ofri sipò mwen nan zòn mwen ak nan peyi mwen pou tout timoun jwenn bon jan ansèyman ann Ayiti.”
Francillon FLEURIJEAN

Francillon FLEURIJEAN
Gwo Mòn

“Tout moun ki vle pwogrè nan sistèm edikasyon an ann Ayiti dwe ede APA. Mwen prè pou m sèvi ak fòmasyon mwen resevwa a pou ede elèv travay pi byen, pou ede lekòl yo mache pi byen la, epi pou peyi a mache pi byen.”
Frantz-Baby Kermeus

Frantz-Baby KERMEUS
Mibalè

“Mwen pare pou m travay kòm yon anseyan-lidè paske misyon APA se misyon pa m. Mwen dwe mete men nan travay la.”
Fredo CADET

Fredo CADET
Boucan Carré

“Mwen vle pou m byen ekipe pou m gen yon sal klas modèl. Aprè, pou m ede simaye modèl la nan avantaj tout elèv.”
Jasmithe DOUYON

Jasmithe DOUYON
Mibalè

“Mwen pare pou m travay kòm yon anseyan-lidè paske misyon APA a pral pèmèt mwen patisipe nan devlopman peyi mwen. Sa enpòtan anpil.”
Jean Dioumy SAINT-VILLIER

J. Dioumy SAINT-VILLIER
Mibalè

“Mwen pare pou m ofri konesans mwen, ak ladrès mwen pou pote bon jan èd pou frè mwen ak sè mwen k ap viv nan zòn defavorize.”
Jean-Vigny SAINT-JULES

Jean-Vigny SAINT-JULES
Gwo Mòn

“Nan tout sosyete modèn, yon bon kalite edikasyon sèvi kòm baz pou devlopman ak chanjman.”
Job Moise

Job MOISE
Gros-Morne

“Apwòch APA a pral ogmante rannman edikasyon ann Ayiti sou baz envestisman nan fòmasyon anseyan-lidè yo.”
Jose-Schimelda JOSEPH

Jose Schimelda JOSEPH
Gwo Mòn

“Mwen pare pou mwen sèvi peyi mwen e ede elèv yo pou nou tout kab bay kout men pou rebati Ayiti.”
Maurisso Moise

Maurisso MOISE
Mibalè

“Mwen pare pou m travay kòm yon anseyan-lidè paske mwen vle yon bon kalite edikasyon pou tout moun ann Ayiti.”
Ollès HONORAT

Ollès HONORAT
Gonayiv

“Mwen pare pou m travay kòm yon anseyan-lidè paske mwen vle pèfeksyone metye mwen pou m ka pran bon jan desizyon kòm pwofesè.”
Prusta PHIMERLUS

Prusta PHIMERLUS
Gonayiv

“Misyon APA a pral transfòme lavi elèv nou yo.”
Sophiadonai SCAIDE

Sophiadonaï SCAIDE
Mibalè

“Misyon APA a ap lite kont inegalite nan kesyon edikasyon epi l ap mete presyon pou vin gen bon jan edikasyon. Chak sitwayen dwe resevwa bon kalite ansèyman pou yo kapab rive fè tout sa yo kapab fè.”
Sorel Valentin

Sorel VALENTIN
Gonayiv

“Kòm sitwayen motive, mwen vle ofri sipò mwen pou amelyore sistèm ansèyman an ann Ayiti. Mwen vle patisipe nan devlopman peyi mwen paske sèvi peyi w se yon devwa.”
Stervens JEAN-LOUIS 1

Stervens JEAN-LOUIS
Gonayiv

“Kòm sitwayen Ayisyen, mwen vle met men nan manman travay k ap fèt pou rezoud pwoblèm ki anndan sistèm ansèyman nou an. Tout timoun ayisyen merite jwenn menm chans yo pou yo reyisi.”
Toussaint DURAME

Toussaint DURAME
Mibalè

“Edikasyon se chemen ki va mennen nou nan devlopman ki garanti devlopman sou fondasyon solid pou tout moun k ap viv nan peyi a.”
Violette VOLCY

Violette VOLCY
Gwo Mòn

“Mwen dakò travay ak APA pou mwen pote kole nan chanjman radikal sistèm ansèyman ann Ayiti. Kon sa, demen n a gen sitwayen ki onèt, sitwayen ki gen san responsablite epi ki motive.”
Willem Meus

Willem MEUS
Gonayiv

“Nou kab vin gen yon bon jan sosyete parapò ak sa nou genyen jodi a ann Ayiti epi lè nou envesti nan yon chanjman total nan sistèm ansèyman an.”