chevron carousel-svg hamburger close

Modèl pa nou

Sa òganizasyon Anseye Pou Ayiti wè, se yon sistèm ansèyman ann Ayiti ki bay tout sitwayen peyi a dwa moun yo genyen pou yo jwenn bon jan edikasyon wot kalite, nan ankouraje bon jan travay pwofesè ak reyisit elèv. Sa nou wè a gwo anpil epi li santre sou yon travay pou nou imajine yon lòt fwa ankò ki wòl anseyan-lidè ayisyen wot kalite jwe pou pi gwo avantaj tout elèv.

Misyon

Anseye Pou Ayiti pral ogmante siksè akademik an Ayiti avèk rekritman ak fòmasyon pwofesè eksepsyonèl pou lekòl ki deja egziste. Ansèyman ak lidèchip pou transformasyon pral bay tout timoun bon jan konesans, konpetans ak atitid pou rive jwenn tout potansyèl yo atravè opòtinite egal, mennen yon lavi nan pwosperite youn ak lòt, ak kontribye nan mond 21e syèk la. Klike pou videyo pou plis enfòmasyon sou misyon Anseye Pou Ayiti!

Eleman Kle Nan Modèl La

- Rekritman: Yon sik chak ane pou rekritman ak seleksyon yon gwoup anseyan-lidè.

- Plasman: Yon lekòl primè (2 premye sik fondamantal) ki deja egziste an Ayiti (espesyalman zòn defavorize).

- Fòmasyon Kontini: Fòmasyon obligatwa anvan konmansman ane lekòl la (4 semèn, Imezyon Ete), epi pwogram 2 lane konsantre sou ansèyman, lidèchip transfòmasyonèl, chanjman sosyal ak pwomosyon kominote a.

- Sipò pou lidèchip anbasadè nou yo: Apre 2 lane, moun ki gradye yo nan pwogram Anseye Pou Ayiti vin anbasadè aktif nan modèl nou an.

Kòwòt Anseyan-Lidè Yo

Kandida nou yo — se moun kap viv an Ayiti — se pral yon melanj ant inivèsitè oswa nòmalyen ak anseyan ki fè bakaloreya.

Yon Transfòmasyon

- Yon rezo lidè sivik pou ankouraje kolaborasyon & chanjman nan nivo kominote nou yo.

- Respekte sa nou jwenn ann Ayiti sou plan kilti, respekte moun tout zòn, ak koutim moun nan peyi a, epi entegre tout sa nan pwogram nou yo.

- Yon rezo “anbasadè” ansyen patisipan pwogram nou pou gaye modèl la, kon sa n ap akselere lidèchip ansyen patisipan nou yo nan divès sektè sosyete ayisyèn nan kòm lidè refòm ann edikasyon.

- Patenarya! Nou pa janm travay pou kont nou, men de preferans nou travay ann asosye avèk leta e avèk sektè prive yon fason estratejik pou asire n modèl nou an pote pi gwo chanjman li kapab pote.

- Swivi ak evalyasyon pou idantifye sa ki pote yon chanjman tout bon pou reyisit elèv ak sitwayen.

Enpak

Anseye Pou Ayiti pral transfòme rezilta edikasyon pou timoun ka reyisi nan nivo fondamantal (1e ak 2ème sik). Nan 5 ane, Anseye Pou Ayiti pral amelyore rezilta pou elèv nou yo ka reyisi egzamen nasyonal yo epi kontinue edikasyon segondè san pwoblèm. Anseye Pou Ayiti se yon pwogram ki pa sèlman pou 2 ane – se pi plis ke sa. Nou envèsti nan lidè ki gen kalite, se konsa ke anbasadè nou yo aprè pwogram 2 ane pral ranpli yon espas enpòtan nan kapasite lokal. Anbasadè nou yo pral vin pwofesè ki asire siksè elèv yo, direktè lekòl, antrenè pedagojik ak manm sektè filantropik ak biznis ki toujou ankouraje posiblite pou tout elèv ayisyen. Men anpil, chay pa lou!