chevron carousel-svg hamburger close

Patenarya lokal e entènasyonal

Mouvman òganizayson Anseye Pou Ayiti a vle reyini tout moun – ni ann Ayiti ni nan lòt peyi – pou apiye gran chanjman nan rezilta edikasyon pote pou tout timoun, pandan l ap demanti tout lide ki ta vle fè kwè se povrete yon peyi ki detèmine kapasite li.

Lokal: Lekòl Primè

Anseye Pou Ayiti pral asire ke anseyan-lidè nou yo plase nan lekòl fondamantal nan zòn entèvansyon nou yo kote yo pral gen anpil enpak, amelyore rezilta elèv yo epi bay lavi yo yon lòt direksyon. Anseyan-lidè Anseye Pou Ayiti yo pa anplwaye pou ranplase anseyan ki deja egziste yo, men pito pou yo ogmante kapasite lekòl ki deja egziste.

Ak ki lekòl lokal APA ap kolabore kounye a? Plis pase 80 lekòl pou ane eskolè 2019-2020, nan 5 kominote patnè — Gwomòn, Gonayiv, Mibalè, Boukan Kare & Ench — klike la a pou agrandi kat la.

Yon patenarya entènasyonal

Depi 2015, Anseye Pou Ayiti etabli yon patenarya fòmèl ak òganizasyon “Teach For All”. “Teach For All” se yon rezo entènasyonal ki gen òganizasyon lokal ki endepandan epi ki gen finansman pa yo. Plis enfòmasyon sou prensip ki ini tout yon seri òganizasyon k ap travay ansanm nan rezo “Teach For All” la. Chak òganizasyon fèt yon fason pou sèvi peyi kote li ye a, dapre sa peyi a bezwen, epi ki ann akò ak kilti peyi a.

Mèsi Tout Patnè Nou Yo!

As stated by the Haitian proverb: “Men anpil, chay pa lou” (many hands lighten the load)!

Echoing Green ● Fondation Digicel ● Herbert & Nell Singer Foundation ● Ansara Family Fund ● Dimagi, Inc. ● Skees Family Foundation ● Calvary Church ● Flora Family Foundation ● A Partner in the Global Education Network – Teach For All