carousel-svg

Kolabore avè nou

N ap remèsye w poutèt ou enterese pran pa nan aktivite Anseye Pou Ayiti! Tanpri make non w ak adrès imel ou anba la a pou nou kab kontinye enfòme ou sou travay òganizasyon an. Fè nou konnen ki kalite ransèyman ou vle òganizayson an voye ba wou.

KI JAN OU TA RENMEN BAY KOUT MEN PA W? TCHEKE TOUT SA KI NESESÈ YO:

Lè ou peze bouton “Enskri” a sa vle di ou bay òganizasyon an pèmisyon pou l voye enfòmasyon ki nesesè ba wou. *Tout kote etwal sa parèt sa vle di fò w mete enfòmasyon yo mande a